Šta je to kamata?

mobilni bankar sta je to kamata

Kamata je trošak pozajmljivanja novca i naplaćuje se kao procenat (ili stopa) na preostalu glavnicu. Visina kamatne stope može biti različita, ali kamatne stope su niže ukoliko je finansijska pozicija zajmoprimca dobra i ukoliko je kolateral dobar, odnosno kamata je viša ukoliko je kreditni rizik veći.

Fiksna i promjenljiva kamatna stopa

  • Fiksna kamata podrazumijeva da je kamatna stopa ista kroz cijeli period otplate kredita, pa zajmoprimac na početku zna koliki je ukupni iznos kamate koju treba platiti. Ukoliko je kamatna stopa niska, kredit s fiksnom kamatnom stopom je dobro rješenje, jer je kredit fiksiran s niskom kamatnom stopom.
  • Promjenljiva kamatna stopa se mijenja zavisno od referentne kamatne stope tokom trajanja kredita. Obzirom da se promjenljiva kamatna stopa stalno mijenja, teško je predvidjeti visinu rate i upravljati otplatom kredita. Obično se računa kao zbir promjenljive referentne kamatne stope (kao što je euribor ili libor) i konstante kamatne marže.
  • Pri promjenljivoj kamatnoj stopi, zajmoprimac preuzima kamatni rizik, jer svaka promjena referentne kamate utiče na kamatu kredita i visinu mjesečne rate. Tokom trajanja kredita, referentna kamatna stopa (euribor ili libor) može se značajno izmijeniti, pa zajmoprimac mora znati da su ove promjene nepredvidive. Prije potpisivanja ugovora, zajmoprimac bi se trebao raspitati koji je trenutni nivo referentne kamatne stope (euribor ili libor) i proučiti kakva su očekivanja  budućih kretanja.

U prasksi su fiksne kamate često više od promjenljivih stopa koje se nude u trenutku zaključivanja ugovora.

Nominalna i efektivna kamatna stopa

  • Nominalna kamatna stopa je ona koja je zapisana u ugovoru između stranaka. odnosno koja je dogovorena i koja se plaća. Dužnici plaćaju, a štediše primaju kamate po nominalnoj stopi.
  • Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja objedinjenu cijenu koštanja kredita sa svim pratećim troškovima, odnosno predstavlja stvarnu cijenu kredita i omogućava klijentima da lakše sagledaju i uporede uslove pod kojima različite banke nude iste kredite. Sve banke su obavezne da istaknu efektivnu stopu uz nominalnu stopu. Osim nominalne kamatne stope, efektivna kamatna stopa obuhvata i troškove obrade zahteva, naknadu za vođenje kreditnog računa, iznos premije osiguranja, troškova vođenja računa koji su uslov za odobravanje kredita, kao i druge troškove u vezi sa sporednim uslugama koje su uslov za korišćenje kredita a koje snosi korisnik (npr. troškovi izrade procjene nekretnine ili pokretnih stvari, troškovi ovjere založne izjave, troškovi upisa založnog prava – hipoteke, troškovi uvida u Centralni registar kredita i slično).

Interkalarna kamata

Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava od dana korištenja kredita od dana stavljanja kredita na raspolaganje do dana stavljanja kredita u otplatu, a računa se na temelju nominalne kamatne stope.

Zatezna kamata

Zatezna kamata je kaznena kamata, odnosno kamata koja se obračunava na dospjela neplaćena potraživanja. Dužnik koji kasni sa ispunjenjem novčane obaveze, osim glavnice duguje i zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom.