Šta je to hipotekarni kredit i kako ga dobiti ?

Hipotekarni kredit je dugoročni kredit osiguran nekretninom. Pritom se koristi pravni instrument koji se zove hipoteka, a koji se odnosi na davanje imovine u zalog kao obezbjeđenje za kredit. Po otplati kredita, sva prava vezana za imovinu se vraćaju vlasniku. Bitno je naglasiti da hipoteka nije dug, nego osiguranje duga.

Kao i kod neosiguranih kredita, i uslovi za hipotekarni kredit (uključujući iznos, ročnost, kamatnu stopu i slično) mogu značajno varirati. Najčešće vrste hipotekarnih kredita su stambeni kredit sa hipotekom i nenamjenski hipotekarni kredit.

Nenamjenski hipotekarni kredit je kredit kod kojeg klijent ima mogućnost nenamjenskog trošenje sredstava uz realizaciju kredita u većem iznosu i na period otplate do 20 godina. Kredit se odobrava bez posebnog preciziranja namjene trošenja sredstava i uz ugovaranje hipoteke na nekretninu kao instrument obezbjeđenja kredita.

Glavni preduslov za upis hipoteke je registracija imovine u nadležnim zemljišnim knjigama (gruntu). Banka, kao zajmodavac, provjerava pravno vlasništvo nad nekretninom i ekonomsku vrijednost.

Vrijednost imovine je važan faktor u procjeni rizika, pa je njeno određivanje jedan od ključnih elemenata u hipotekarnom kreditiranju. Procjenu oično vrše ovlašteni sudski vještaci, a troškove izrade procjene vrijednosti nekretnine obično snosi klijent. Procijenjena vrijednost zavisi od namjene i lokacije, tipa i starosti objekta, kvaliteta korištenih građevinskih materijala, upotrebljivosti i opremljenosti, raspoloživosti komunikalija (ceste, voda, električna mreža, plinske instalacije) itd.

Banka može staviti na raspolaganje sredstva kredita nakon što su prikupljeni i dostavljeni svi neophodni pravni dokumenti. Po otplati kredita, banka klijentu izdaje brisovnicu, a zajmoprimac zahtijeva od suda da se izbriše hipoteka.